Kandungan Jurnal

mail mail

Kandungan Jurnal

DOKUMEN RUJUKAN PENGURUSAN REKOD

NO


SUBJEK

MUAT TURUN
1.


Akta Arkib Negara 2003 (Akta 629)

2.

Malaysian Standard 2223-1:2009 & 2223-2:2009

 

3.

Akta Rahsia Rasmi 1972 (Akta 88)

4.

Dasar Pengurusan Rekod Kerajaan 2010

5.

Dasar Perolehan dan Penilaian Rekod Awam

6.

Surat Pekeliling Am. Bil. 1 Tahun 2013 - Penyeragaman Format Kepala Surat Bagi Kementerian/Jabatan/Agensi Persekutuan

7.

Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil. 1 Tahun 2003 - Garis Panduan Mengenai Tatacara Penggunaan Internet dan Mel Elektronik di Agensi-agensi Kerajaan

8.

Pekeliling Perkhidmatan Bil. 5 Tahun 2007 - Panduan Pengurusan Pejabat (Bab VI, VII, VIII)

9.

Surat Pekeliling Am Bil 1/2003 - Pengumpulan dan Pemeliharaan Surat-surat Persendirian Penjawat-penjawat Tinggi Kerajaan di Arkib Negara Malaysia

10.

Surat Pekeliling Am Bil 1/1970 - Mengadakan Suatu Kumpulan Laporan-Laporan Rasmi di Arkib Negara

11.

Garis Panduan Pengelasan dan Pengelasan Semula Mengikut Akta Rahsia Rasmi 1972 dan Surat Pekeliling Am Bil. 2 Tahun 1987

12.

Kawalan Keselamatan Rahsia Rasmi dan Dokumen Rasmi Kerajaan

13.

Arahan Teknologi Maklumat 2007, Bab IV-Pengurusan Rekod Elektronik

14.

Garis Panduan Kawalan dan Peraturan Keselamatan Memindah Fail-fail, Dokumen-Dokumen, Maklumat-Maklumat dan Bahan-Bahan Terperingkat

15.

Panduan / Garis Panduan / SOP / Arahan Pentadbiran Pengurusan Rekod disediakan oleh agensi